ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

Denna webbplats drivs av Acushnet Europe Ltd, Caxton Road, St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU. Genom att använda denna webbplats ("Webbplatsen") godkänner godkänner du nedanstående villkor (”villkoren”), som när som helst kan revideras av Acushnet Company, moderbolaget till Acushnet Europe Ltd. enligt nedan. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda denna webbplats.

ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS

Du får ladda ned material som visas på webbplatsen för icke-kommersiellt, personligt bruk, dock under förutsättning att du även behåller all information om upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt i materialet. Du får däremot inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, återpublicera eller använda innehållet på webbplatsen för offentliga eller kommersiella syften, inklusive text, bilder, ljud och video utan Acushnet Companys skriftliga tillstånd. Du får inte ändra eller påverka innehållet eller funktionen av denna webbplats eller ladda ned material från den här webbplatsen för användning på någon annan webbplats, inklusive auktionssajter på Internet. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och missbruk av det kan utgöra intrång på upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Acushnet Company förbehåller sig alla rättigheter till allt material som finns på denna webbplats.

Acushnet Company tillhandahåller egendomskyddat material som inkluderar upphovsrättsskyddat material, om sina produkter och tjänster, som är till för sina kunder, inte för obegränsad användning av allmänheten. Du godkänner att du inte får använda eller tillåta någon annan att använda material som finns på denna webbplats för att undersöka, stödja, hota eller göra intrång i immateriella rättigheter mot Acushnet Company eller dess dotterbolag. Om du inte följer ovan begår du ett brott mot användarvillkoren. Varje instans av överträdelse (t.ex varje användning av en digital fil där användarvillkoren överträds) utgör en separat instans av överträdelse och innebär att du är betalningsskyldig om $75.000 USD per överträdelse. Dessutom förbehåller Acushnet Company sig rätten att söka skadestånd för intrång i upphovsrättsskyddat material. Skador som rimligen kan förväntas av ett potentiellt brott är svåra att fastställa på grund av deras obestämdhet eller osäkerhet varpå det angivna beloppet förväntas bli proportionerligt mot de skador som faktiskt orsakats av överträdelsen.


REGISTRERING

Vi kan ibland kräva att du registrerar dig och/eller konfigurerar ett konto för att kunna använda vissa delar av webbplatsen. För att göra detta kan det hända att du måste tillhandahålla vissa personuppgifter eller välja ett lösenord, användar-id och/eller annan registreringsinformation (sammantaget "registreringsinformation"). Du samtycker till och intygar att alla personuppgifter som du tillhandahåller är korrekta och aktuella. Om någon av dina personuppgifter skulle ändras måste du uppdatera dessa via lämpliga inställningar på webbplatsen. Se vår integritetspolicy för mer information om insamling och användning av personuppgifter.

Om du registrerar dig och/eller konfigurerar ett konto på webbplatsen måste du behandla din registreringsinformation som konfidentiell information och får inte göra den tillgänglig för obehörig tredje part. Du får inte tillåta andra att använda din registreringsinformation. Du får inte underlicensiera, överföra, sälja eller tilldela din registreringsinformation och/eller detta avtal till en tredje part. I den utsträckning lagen tillåter är du ensam ansvarig för all användning eller aktivitet på ditt konto, inklusive, men inte begränsat till, användning av kontot av den person som använder din registreringsinformation, med eller utan tillstånd, eller som har tillgång till en dator där ditt konto kan användas. Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert (t.ex. i händelse av förlust, stöld eller otillåten spridning eller användning av din registreringsinformation eller någon kredit- eller betalkortsnummer lagrat på webbplatsen), måste du omedelbart ändra den berörda registreringsinformationen genom att använda lämplig inställning på denna webbplats.

FRISKRIVNING AV GARANTI; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Med undantag för besökare från Tyskland, kan Acushnet Company inte försäkra eller garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt eller att dess funktion kommer att vara felfri eller oavbruten. Du använder denna webbplats på egen risk. WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT.

Acushnet antar inget ansvar för och ska inte hållas ansvarigt för skador eller virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av din åtkomst till, användning av eller visning av denna webbplats eller din nedladdning av material, data, text, bilder, video eller ljud från denna webbplats eller länkade webbplatser. Acushnet eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera, underhålla eller leverera denna webbplats, eller något av deras anslutna bolag eller tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, aktieägare eller företrädare för någon av dessa, ska under inga omständigheter hållas ansvariga för skador av något slag, inklusive men inte begränsat till direkta, speciella, tillfälliga, indirekta skador, straff- eller följdskador, oavsett om de har informerats om möjligheten till sådana skador eller inte, eller skador från någon slags ansvarsgrund, som härrör från eller i samband med användning av, din visning av eller dina länkar till andra webbplatser från denna webbplats.

Gäller besökare från Tyskland: Acushnet Company, dess juridiska företrädare eller ställföreträdande ombud, ska ha obegränsat skadeståndsansvar enligt lagstadgade bestämmelser för Förbundsrepubliken Tyskland (i) för skador som härrör från skada på liv, hälsa eller säkerhet, (ii) i fråga om uppsåt eller grov vårdslöshet, (iii) enligt produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz) samt (iv) i fråga om ett antagande om garantier. I händelse av ringa försumlighet, ska Acushnet Company, dess juridiska företrädare eller ställföreträdande ombud endast hållas ansvariga i händelse av överträdelse av "väsentliga" åtaganden enligt detta avtal. "Väsentliga" åtagande är sådana åtagande som är nödvändiga för uppfyllande av avtalsförhållandet och om de överträds skulle ifrågasätta uppfyllandet av avtalets syfte så att du får regelbundet kan förlita dig på uppfyllandet av sådana åtaganden. I dessa fall är ansvaret begränsat till typiska och förutsebara skador.


IMMATERIELL EGENDOM

Om inte annat anges är produkter, patent, produktnamn, designer, logotyper, titlar, texter, bilder, ljud och video på denna webbplats varumärken, servicemärken, handelsnamn, upphovsrätter, patent eller annan egendom som tillhör Acushnet (”Acushnet Companys immateriella egendom”). Alla andra oregistrerade och registrerade varumärken är deras respektive ägares egendom. Ingenting som finns på denna webbplats ska tolkas som att det ger, underförstått, genom estoppelprincipen eller på annat sätt, licens eller rätt att använda Acushnet Companys immateriella egendom som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Acushnet eller tillåtelse enligt avsnittet ”Användning av denna webbplats” ovan eller tillämplig lokal lag.

Acushnet spenderar miljontals dollar och mängder av timmar varje år på forskning och utveckling. Resultatet av denna enorma investering av tid och pengar är golfprodukter som vi anser är de bästa och teknologiskt mest avancerade produkterna som finns tillgängliga. De fördelar som dessa ansträngningar för med sig är integrerade i våra produkter, och många funktioner är inte uppenbara för gemene person men saknas hos andra produkter som är menade att vara kopior eller plagiat av äkta produkter från Acushnet. Acushnet Companys immateriella egendom skyddas av en mängd patent, varumärken och andra rättigheter som Acushnet har tilldelats under internationell, federal och statlig lagstadgad rätt och civilrätt. Acushnet förväntar sig därmed att andra kommer att respektera dess immateriella rättigheter. Acushnet upprätthåller kraftfullt sina immateriella rättigheter, oavsett om intrånget sker i form av plagiatprodukter, otillåten användning av varumärken eller upphovsrätter eller på något annat sätt.

VARUMÄRKEN

Följande är en lista på några av de varumärken som ägs eller licensieras av Acushnet Company och som används på eller med Titleist-produkter:

710
712
714
716
816
913
915
Acushnet
4 UP
AP1
AP2
BV and Design
Cameron Crown Design
DT
DT SoLo
DT TruSoft
Eclipse Design
Fusablend
Futura
Golf's Symbol of Excellence
GSS
Laguna
My Girl
Newport
NXT
NXT Tour
Perma-Soft
Perma-Tech
Pinnacle
Pinnacle and Design
Pinnacle Gold
Players
Pro V1
Pro V1x
Red X
Red X3
Red X5
Scotty Cameron
Scotty Cameron by Titleist
Serious Clubs for Serious Golfers
Spin Milled
StaDry
Studio Design
Studio Stainless
Studio Style
The Art of Putting
T in oval design;
Titleist
Titleist #1 Ball in Golf
Titleist Driver Design 
Titleist Performance Institute
Vokey Design


EJ ANSLUTNA PRODUKTER OCH WEBBPLATSER

Beskrivningar av, eller referenser till, produkter, publikationer eller webbplatser som inte ägs av Acushnet eller dess anslutna bolag innebär inte rekommendation av sådan produkt, publikation eller webbplats. Acushnet har inte granskat allt material som är länkat till denna webbplats och är inte ansvarigt för innehållet i sådant material. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers eller resursers innehåll. Du följer länkar till andra webbplatser på egen risk.


KOMMUNIKATION MED DENNA WEBBPLATS; ANVÄNDARES UPPFÖRANDEKOD

På vissa delar av vår webbplats kan du ha möjlighet att interagera med andra användare eller ladda upp meddelanden eller annat innehåll, inklusive videor (”innehåll”). Acushnet undersöker inte om innehållet är komplett, lagligt, korrekt eller verkligt. Vi kan komma att stänga av ditt konto och din möjlighet att ladda upp innehåll om vi tror, på eget gottfinnande, att du har brutit mot något av dessa villkor eller mot någon lag.

Det är förbjudet att ladda upp eller överföra olagligt, hotfullt, förtalande, ärekränkande, obscent, upprörande, uppviglande, pornografiskt eller vanhelgande innehåll eller innehåll som skulle kunna innebära eller uppmuntra till beteende som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag.
Acushnet kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär ut eller uppmanar Acushnet att avslöja identiteten på eller hjälpa till att identifiera eller lokalisera någon som lägger upp sådant innehåll.

Du samtycker till att inte lägga upp innehåll som innehåller personuppgifter om någon individ, kränker integriteten för någon annan individ eller enhet eller något som du är avtalsenligt skyldig att hålla privat eller konfidentiellt. Du samtycker till att inte utge dig för att vara någon person eller organisation, inklusive utan begränsning en anställd på Acushnet. Du samtycker vidare till att inte oriktigt framställa en anknytning till en annan person eller organisation och inte heller lägga upp något innehåll som gör intrång i upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet eller annan immateriell äganderätt som tillhör en tredje part.

Meddelandeforum, chattrum och andra forum som vi kan tillhandahålla på denna webbplats är ämnade för informationsutbyte och för att användare ska få uttrycka sina åsikter. Du samtycker till att inte lägga upp något innehåll som innehåller affärsförfrågan av något slag, inklusive reklam för en produkt eller tjänst, erbjudande om försäljning av en produkt eller tjänst eller hänvisning av läsare till en plats för mer information om en produkt eller tjänst. Du samtycker vidare till att inte publicera något innehåll som innehåller virus, skadade filer eller någon annan liknande programvara eller program som negativt kan påverka webbplatsens funktionalitet eller en annan användares dator. Du är förbjuden att använda sökmotorinkräktare, robotar, datautvinningsteknik eller annan automatiserad utrustning eller program för att katalogisera, ladda ner, reproducera, spara eller på annat olagligt sätt eller på ett sätt som bryter mot dessa villkor överföra innehållet på webbplatsen.

Vi uppskattar dina kommentarer, men skicka inte några förslag, ritningar, modeller eller andra beskrivningar av några idéer till Acushnet relaterade till nya produkter, modifieringar av befintliga produkter eller marknadsföringsinsatser. Acushnet accepterar inte sådana oönskade produkter eller marknadsföringsförslag.

Allt innehåll som du publicerar på denna webbplats kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och generiskt. Lägg inte upp några personuppgifter på denna webbplats offentliga delar. Vi kan inte förhindra ”insamling” av information från denna webbplats, och du kan bli kontaktad av oss eller icke-relaterad tredje part, via e-post eller på annat sätt, inom eller utanför denna webbplats. Allt du överför kan redigeras av eller på uppdrag av Acushnet, kan komma att läggas upp på denna webbplats efter vårt eget gottfinnande och kan användas av oss eller våra anslutna bolag för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till reproduktion, avslöjande, överföring, publicering, sändning och inlägg. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lokal lag är vi fria att använda alla idéer, koncept, kunskaper eller tekniker som finns i kommunikation du skickar till webbplatsen för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information utan någon ersättning till den person som skickar in sådan information.

Även om vi från tid till annan kan övervaka eller granska diskussioner, chattar, inlägg, överföringar, anslagstavlor och liknande på denna webbplats, är vi inte skyldiga att göra det och åtar oss, utom vid motstridiga bestämmelser som gäller i specifika länder angående garantier och begränsningar av ansvar, inget ansvar (i) som härrör från sådant innehåll eller för fel, förtal, ärekränkning, förolämpning, utelämnande, lögner, obscenitet, pornografi, hädelser, fara eller felaktigheter som finns i någon information på sådana platser på webbplatsen eller (ii) för eventuell handling eller kommunikation från dig eller någon icke-relaterad tredje part inom eller utanför denna webbplats.

RAPPORTERING AV ÖVERTRÄDELSER MOT DESSA VILLKOR

Om du tror att innehåll som bryter mot dessa villkor har lagts upp, informerar du oss via e-post på ip@acushnetgolf.com. Vi kan, men kommer vanligtvis inte att, bekräfta mottagandet av ditt klagomål. Utom för att uppfylla obligatoriska lokala lagkrav samtycker du till att vi inte kan och inte kommer att agera som skiljedomare i tvister som uppstår från tredje parts kommunikation eller överföring till webbplatsen, utan kommer endast att vidta sådana åtgärder som vi anser är lämpliga efter vårt eget gottfinnande. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att dina rättigheter har kränkts av innehåll som laddats upp till denna webbplats, följer du vår process för klagomål om äganderätt nedan.

LICENSAVTAL FÖR ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Allt innehåll som du skickar in till denna webbplats som innehåller formgivning, ljudinspelningar, copy, idéer, bilder, musik, fotografier, text, videoinspelningar, skriftligt material och/eller annat material (”bidrag”) regleras av dessa villkor.

Du intygar att du har rätt att lägga upp dina bidrag, och du ger härmed Acushnet en oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri evig licens att använda och utnyttja bidragen, inklusive, utan begränsning, titeln/titlarna och varje del av bidragen, delvis eller till fullo, på alla sätt och medier över hela världen. Du medger härmed och samtycker till: (a) att Acushnet ska ha rätt att redigera, ändra eller ordna bidragen på vilket sätt som helst efter eget gottfinnande, (b) att Acushnet inte ska ha någon skyldighet att ge dig erkännande när dina bidrag används och (c) att du, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lokal lag, avstår från alla ”moraliska rättigheter” som du kan ha till bidragen. Du förstår att Acushnet kommer att agera i förlitan på ditt beviljande av rättigheter, framställningar och garantier i dessa villkor och kan ådra sig betydande kostnader för att förlita sig på detta beviljande av rättigheter, framställningar och garantier om Acushnet skulle använda dina bidrag.

Du förstår och samtycker till att delar av ditt innehåll och/eller dina bidrag kan fortsätta att visas på webbplatserna efter att alla konton du har hos oss har avslutats, med förbehåll för din rätt att begära att ditt innehåll och/eller dina bidrag tas bort i enlighet med tillämplig lag.

PROCESS FÖR KLAGOMÅL OM ÄGANDERÄTT

Acushnet Company åtar sig att följa upphovsrättslagen och att svara på påstående om upphovsrättsintrång. Acushnet kommer omedelbart att behandla och undersöka meddelanden om påstådda intrång och vidta lämpliga åtgärder.

Meddelanden måste skickas in via e-post till internetdomain@acushnetgolf.com eller via post till:

Copyright Agent
Acushnet Company
Att: Legal Department
333 Bridge Street
Fairhaven, MA 02719
USA


UPPHÖRANDE AV AVTAL

Du kan när som helst säga upp detta avtal för användning av webbplatsen genom att avsluta din webbplatssession.

Vi kan komma att stänga av eller dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten till hela eller delar av denna webbplats av affärs- och driftsskäl.

TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor ska regleras av lagen i Sverige, utan hänsyn till principerna om lagkonflikter.

Eventuella tvister i samband med din användning av denna webbplats ska endast prövas i domstol med behörig jurisdiktion i Sverige, även om vi förbehåller oss rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i det land där du bor eller annat relevant land. Genom att använda denna webbplats samtycker du till sådana domstolars personliga jurisdiktion.

Om något av de villkor som anges här befinns vara olagligt eller ogenomförbart av någon anledning, ska det villkoret skiljas från resten av dessa villkor och ska inte påverka verkställbarheten av övriga villkor. Denna juridiska information utgör hela avtalet mellan oss angående din användning av webbplatsen, och avtalet får endast ändras skriftligen, undertecknat av en behörig direktör på Acushnet Company. Muntliga överenskommelser liksom ändringar och/eller tillägg måste bekräftas skriftligen för att vara giltiga. Oaktat det föregående, kan denna webbplats visas internationellt och kan innehålla hänvisningar till produkter eller tjänster som inte är tillgängliga i alla länder. Referenser till en viss produkt eller tjänst innebär inte att Acushnet Company har för avsikt att göra sådana produkter eller tjänster tillgängliga i dessa länder.


Denna webbplats drivs av:

Acushnet Europe Ltd.
Caxton Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU
Storbritannien

Verkställande direktör(er): Matthew Johnson
Kontakt: 01480 301114
Företagets registreringsnummer: 01198336

Momsregistreringsnummer i enlighet med Sek. 27a tyska momsförordningen: 152399933
Ekonomiskt ID-nummer i enlighet med Sek. 139c tyska skatteförordningen: DE2976358

©2021 Acushnet Company

Detta upphovsrättsmeddelande gäller alla ägda sidor, bilder, texter, program och annat material som är tillgängligt på denna webbplats.